Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường mầm non

Công tác quy hoạch cán bộ

 

Công tác quy hoạch cán bộ là chủ trương lớn của Đảng, được đề cập trong các Nghị quyết Trung ương các khóa VII, VIII, IX về công tác cán bộ. Đối với bậc học MN, quy hoạch đội ngũ CBQL là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo (Quận ủy, UBND quận) và Phòng GD&ĐT. Quy hoạch để chủ động chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm, bố trí sử dụng để đảm bảo sự kế thừa và phát triển đội ngũ CBQL nhằm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thực hiện công tác quy hoạch CBQL nhằm tránh tình trạng bố trí, sử dụng đội ngũ CBQL thiếu kế hoạch, bị động, không đồng bộ và kém hiệu quả.

Quy hoạch đội ngũ CBQL phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Về số lượng: xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, quy định của Bộ GD&ĐT và yêu cầu thực tiễn của quận, quan trọng là phải tinh giản, gọn nhẹ nhưng có hiệu quả.

– Về cơ cấu: đảm bảo đội ngũ CBQL đồng bộ về năng lực; trình độ nhưng cũng cần có những cá nhân nổi trội về năng lực và phẩm chất để làm cốt cán. Cần có người lớn tuổi, trung bình và trẻ tuổi để đảm bảo được tính liên lục và kế thừa. Chuẩn hóa đội ngũ theo quy định của Bộ GD&ĐT về từng chức danh và nâng cao vượt chuẩn.

b. UCông tác đào tạo, bồi dưỡng

 

Phải nắm rõ mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo của quận trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, từ đó bằng nhiều hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL tự nâng chuẩn nhằm bổ sung và nâng cao các phẩm chất và năng lực cần thiết theo các chuẩn mực đã đề ra cho CBQL để giúp họ hoàn thành tốt công tác của mình.

Công tác phát triển đội ngũ CBQL là một quá trình gồm nhiều giai đoạn, đó là sự kết hợp giữa các khâu: tuyển chọn; bổ nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng. Các phương pháp kết hợp các khâu này như sau:

– Tuyển chọn – Bổ nhiệm – Sử dụng.

– Tuyển chọn – Bổ nhiệm – Đào tạo, bồi dưỡng.

– Tuyển chọn – Đào tạo, bồi dưỡng – Bổ nhiệm.

– Đào tạo, bồi dưỡng – Tuyển chọn – Bổ nhiệm.

c. UChính sách đãi ngộ và chế độ khen thưởng

 

Chính sách, chế độ đối với cơ sở vật chất trường học, đối với đội ngũ giáo dục nói chung và đối với đội ngũ CBQL nói riêng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Chính sách đãi ngộ và chế độ khen thưởng thỏa đáp kịp thời sẽ tạo động lực cho đội ngũ CBQL trong việc đảm bảo kỷ cương nền nếp, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm chuyển biến theo hướng tích cực, năng động, chủ động và sáng tạo góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed